យើង​ជា​នរណា?

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2017 Alhamdulillah, យើងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើន។ បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង នាពេលនោះ គឺ Page ស្វែងយល់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាម តែក្រោយមកក៏ប្ដូរទៅជា UAI (អត្ថន័យតែមួយ) និងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ កំណប់អ៊ីស្លាម (ឈ្មោះថ្មី ព្រមជាមួយចក្ខុវិស័យថ្មី)។

ឥឡូវនេះ! យើងមានគេហទំព័រ(Blog) Kamopislam .com ដែលបម្រើការចូលមើលជាង ២ ពាន់ដងក្នុងមួយខែពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងបន្តរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះ​ជា​ការ​ប្រសិទ្ធពរ​របស់​អល់ឡោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ថាមពល​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​តែ ២ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​លំបាក​ក្នុង​ពេល​ទំនេរ​ ដើម្បី​រក្សា​គម្រោង​នេះ​ឱ្យ​មាន​ប្រយោជន៍ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញ​ប្រទេសកម្ពុជា។

ហើយយើងក៏កំពុងព្យាយាមយ៉ាងស្រាក់ស្រាមក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ(App)ផងដែរ ដោយក្ដីមេត្តាករុណាពីព្រះ យើងនឹងសម្រេចវាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ អ៊ិនស្ហាអល់ឡោះ!

Lorem ipsum dolor sit amet. Test link Get now!

Table of Content

All Style, Text and Writing Formats and Other Additional Features

”Allah, for You we have fasted and with Your sustenance we break our fast, so accept it from us. You are the All-Hearing, the All-Knowing.”  Allahumma laka sumna, wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna, innaka Anta-s-Sami’u-l-Alim

“I am a human like you”

(related by Al-Bukhari [401] and Muslim [573])

This is not strange. Ever since the day Muhammad, peace be upon him, was sent to the world, his tribe, the Quraysh, placed men at the gates of Makkah with one mission: to spread false propaganda against Muhammad, peace be upon him, to every visitor to the city. They even sent men to neighbouring tribes to warn of the “danger” of Muhammad, peace be upon him.


Most of these features can only be used in 'HTML View' mode, nor can you switch to 'Writing view' mode while using some of these features.

  1. In post editor view, click icon at the bottom right of the title
  2. Two options will appear: HTML view and Writing view
  3. Select ' HTML View'.

Image with Caption

The caption in this image will not be read in the article description/snippet. You can also choose to keep the captions legible on the article snippets.

All Style Typography and Format Posts
Semua gambar dalam artikel akan otomatis memiliki fungsi lightbox kecuali gambar dalam tag <figure>, cobalah klik salah satu gambar dalam postingan ini.

Image with Grid Layout

Construction of New Highway
Langtang Tracking Major Attraction
De Spain Preparations
Boating Experience in Pokhara

Image with Show All Function

Used to hide some images and will be shown when the user clicks the 'Show All' button. Show All function can only be activated once, Images cannot be hidden again when you activate it.

Construction of New Highway
Langtang Tracking Major Attraction
De Spain Preparations
Boating Experience in Pokhara
Construction of New Highway
Langtang Tracking Major Attraction
De Spain Preparations
Boating Experience in Pokhara

Image with Scroll Layout

Same as the image layout above, it's just that on the mobile display the images will be arranged in parallel with the additional side scroll function on the mobile display.

We also added a smooth scroll effect to this feature. Please try opening this page on your mobile device:

Construction of New Highway
Langtang Tracking Major Attraction
De Spain Preparations

Manual Related Post

It is important to note that this feature is written manually, it does not automatically appear on every page.

Post Break

You can use this feature to separate paragraphs or to open a new chapter in a post, here's an example of how it looks:Paragraph with Text Indent

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vestibulum dignissim diam, et efficitur felis commodo et. Mauris vel diam pellentesque lorem lacinia luctus.

Anda bisa menerapkan fitur ke banyak paragraf sesuai kebutuhan


Paragraph with Drop cap

Mis a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section. The size of the descending limit is usually two or more lines.

The drop cap will resize the first letter of the paragraph so that it drops one or more lines down. Many types of print media use drop caps such as books, magazines, newspapers and so on because they can add to the visual appeal.


Paragraph with Drop cap is a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section. The size of the descending limit is usually two or more lines.

Blockquote

Harga teman adalah harga yang lebih tinggi dari harga normal karena bertujuan untuk membantu teman yang merintis usaha

—Ivan Lanin

Format style lainnya yang bisa Anda gunakan:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vestibulum dignissim diam, et efficitur felis commodo et. Mauris vel diam pellentesque lorem lacinia luctus. Nulla quam magna, pharetra in ultrices at, condimentum id tellus.
  • Sed suscipit sapien sed turpis ultrices viverra. Ut quis dui sed odio sollicitudin fermentum.
  • Aliquam vitae metus laoreet, dapibus enim sit amet, feugiat lorem. Sed in dui purus.

Table

The table in this theme has been set responsive, for example, if the number of columns or the width of the table exceeds the width of the screen, so as not to damage the layout, the table will automatically have a scroll function.

Please open this article on your mobile device and highlight the table section below:

No Column_1 Column_2 Column_3 Column_4 Column_5
1 Data_table_1 00.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000
2 Data_table_2 00.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000
3 Data_table_3 00.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000
4 Data_table_4 00.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000

Manual Table of Content

Using manual Table of Content is more complicated than the automatic version, you have to add a different ID attribute in each heading tag and write it in content list.

This is an example of heading tag with custom ID:

Contents

Semi Automatic Table of Content

Pilihan kedua ini akan menambahkan table of content secar otomatis di postingan anda, hanya kekurangannya akan menambahkan setiap tag heading kedalam ToC, urutannya mungkin akan berantakan atau error jika tag heading yang anda tulis teratur

Table of Contents

Syntax Highlighter

Format ini digunakan untuk menuliskan baris kode HTML dalam postingan, biasa dipakai pada blog dengan tema koding atau tutorial blogging.

Berikut contoh tampilannya:

Anfa juga bisa menuliskan kode <html> dalam paragraf seperti ini: <p>code</p>

MultiTabs Syntax Highlighter

Your_html_is_here
Your_css_is_here
Your_js_is_here

Show Hide Button

Spoiler:

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.


Accordion / Toggle Menu

Accordion_first_title

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.

Accordion_second_title

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.

Accordion_third_title

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.

Accordion_fourth_title (alt)

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.


Note Block

Fitur ini berfungsi untuk menambahkan info penting, kalimat warning atau kalimat sorotan, ada dua style yang bisa anda coba diantaranya:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vestibulum dignissim diam, et efficitur felis commodo et.

Warning!
Mauris vel diam pellentesque lorem lacinia luctus. Nulla quam magna, pharetra in ultrices at, condimentum id tellus. Sed suscipit sapien sed turpis ultrices viverra.


Jika ada link eksternal yang terdapat dalam postingan, anda bisa memberitahukannya kepada user dengan menggunakan fitur ini:

Sample_external_link
Standard_button

Alternative style

Download

with download icon:

Download

Available icons:

Demo

Catatan: Anda juga bisa menambahkan icon lain menggunakan <svg>

Two buttons in one bar:


file_name.zip 200kb
file_name.zip 200kb

Lazy Youtube

Berfungsi untuk memuat video youtube setelah halaman di scroll agar mempercepat loading blog

Youtube video

Menunda pemuatan iframe dengan lazysize


Post Reference

Untuk menambahkan daftar referensi artikel yang anda tulis:

Referensi:
www.jagodesain.com

សាសនា | ការអប់រំ | ការអភិវឌ្ឍន៍

កំណប់អ៊ីស្លាម

Post a Comment

Comments